Ajusto
asbestinventaris
02 mrt. 2024

Alles wat u wilt weten over een asbestinventaris

Xavier
Door Xavier
  • Leestijd: 6 minuten

Asbest, ooit geroemd om zijn isolerende eigenschappen en vuurbestendigheid, wordt vandaag de dag erkend als een belangrijke bron van gezondheidsrisico's, vooral door het inademen van microscopische vezels. In België is het cruciaal dat u, als eigenaar van een woning of gebouw, uw wettelijke verplichtingen begrijpt op het gebied van asbestdetectie en het beheer van blootstellingsrisico's aan asbest.

1. Wat is asbest?

Asbest is een verzamelterm voor verschillende natuurlijke mineralen met een fijne vezelstructuur. Ze zijn bestand tegen hitte, chemicaliën en elektriciteit en waren daardoor heel populair in het verleden. Ze werden gebruikt in verschillende producten waaronder bouwmaterialen, isolatie, vloerbedekking, voertuigremmen en andere toepassingen. Het is echter bewezen dat het inademen van asbestvezels ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, waaronder asbestose, mesothelioom en andere vormen van kanker. Om deze reden is het gebruik van asbest nu strikt gereguleerd in veel landen, ook België.

Wanneer materialen met asbest slijten of beschadigd raken, kunnen er asbestvezels vrijkomen in de lucht. En dat, zo is duidelijk geworden, is bijzonder schadelijk. Bij renovaties, sloopwerkzaamheden en onderhoud aan gebouwen is men dan ook heel voorzichtig. Er wordt onder meer een asbestinventaris opgemaakt: een overzicht van alle asbesthoudende materialen. Zo’n inventaris is heel gebruikelijk in België, maar ook in andere landen.

Hij zorgt ervoor dat mensen veilig kunnen werken in gebouwen of op werven waar asbest aanwezig is. Hij zorgt er ook voor dat gebouweigenaren aan de geldende wetgeving voldoen. Zij zijn namelijk verplicht om asbest correct te beheren en blootstelling aan deze gevaarlijke vezels tot een minimum te beperken. Gebouwen moeten voldoen aan de gezondheidsnormen en een asbestinventaris kan daarbij helpen.

2. Waarom is een asbestinventaris nodig?

Een asbestinventaris is essentieel om verschillende redenen. Ten eerste draagt hij bij aan de bescherming van de volksgezondheid. Materialen die asbestvezels kunnen vrijgeven, worden geïdentificeerd, waardoor er minder gezondheidsrisico’s zijn bij renovatie- of sloopwerkzaamheden. Door duidelijk vast te stellen waar en in welke mate asbest aanwezig is, kunnen passende maatregelen worden genomen om blootstelling te beperken.

Bovendien is een asbestinventaris een wettelijke vereiste in België. Gebouweigenaren zijn verplicht om deze inventaris door een erkende expert te laten uitvoeren, zodat alle materialen die asbest bevatten correct worden geïdentificeerd en behandeld, in overeenstemming met de regelgeving. Deze verplichting geldt trouwens niet alleen voor oude woonhuizen, maar ook voor kantoren en openbare ruimtes, waar de veiligheid van individuen nóg belangrijker is. Het ontbreken van een asbestinventaris kan leiden tot sancties voor gebouweigenaren omdat ze de gezondheid mogelijk in gevaar brengen.

Tot slot kunt u toekomstige werken beter plannen met een asbestinventaris. Of u een gebouw wilt onderhouden, renoveren of slopen, met de informatie in een inventaris kunt u geïnformeerde beslissingen nemen en effectieve asbestbeheerstrategieën implementeren. Dit is bijzonder waardevol in België, omdat veel oude gebouwen nog steeds asbest bevatten en aangepast moeten worden aan de huidige veiligheidsnormen. Met een asbestinventaris voldoet u aan de regelgeving en is iedereen gerust.

3. Wat de Belgische wetgeving zegt over een asbestinventaris

In België zijn er verschillende wetten en decreten die de bevolking moeten beschermen tegen de gevolgen van asbest. De belangrijkste wet is het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. Deze wet legt strikte verplichtingen op aan werkgevers. Zo moeten ze onder meer alle materialen in de werkplaats identificeren die asbest kunnen bevatten. Vóór ze mogen renoveren of slopen, moeten ze ook een asbestinventaris laten opstellen.

Zo’n inventaris moet opgemaakt worden door een erkende specialist die een asbestonderzoek zal uitvoeren. Hij of zij zal de staat evalueren van alle materialen en producten die asbest kunnen bevatten. Hij of zij kijkt ook hoe groot de kans is dat er vezels vrijkomen en houdt een register bij. Vervolgens stelt hij of zij een asbestbeheersplan op met alle maatregelen die werkgevers moeten nemen om schade te beperken. Dit plan moet worden gecommuniceerd aan alle werknemers die mogelijk aan asbest blootgesteld worden en geïntegreerd worden in het veiligheidsplan.

Volgens de wet moet een asbestinventaris ook regelmatig worden herzien, zeker na werken aan materialen of producten die asbest bevatten. Deze update is cruciaal om ervoor te zorgen dat alle informatie actueel blijft en de asbestbeheersmaatregelen nog steeds aangepast zijn aan de risico’s. In geval van verkoop van een gebouw moet de eigenaar de meest recente asbestinventaris aan de koper geven, zodat asbestgerelateerde risico’s transparant en continu kunnen worden beheerd.

4. Hoe verloopt een asbestinventaris?

Een asbestinventaris begint met het inschakelen van een erkende asbestdeskundige. Deze expert zal de eigendom grondig inspecteren en alle verdachte materialen identificeren. Hij of zij neemt stalen van deze materialen en stuurt ze naar een geaccrediteerd laboratorium voor analyse. Als asbest wordt gedetecteerd, beoordeelt de expert de staat van de materialen en het risico op vrijkomen van vezels. Hij of zij houdt daarbij rekening met de locatie van de materialen, hun toegankelijkheid en de kans dat ze aangetast worden bij een normaal gebruik van het gebouw.

Na de inspectie en analyse stelt de expert een gedetailleerd inventarisatierapport op. Het bevat een overzicht van de materialen met asbest, hun staat en aanbevelingen om de asbest te beheren of veilig te verwijderen. De materialen worden ook opgedeeld in categorieën, van onmiddellijk te verwijderen tot periodiek te monitoren. Het rapport kan gebruikt worden als referentiedocument voor toekomstige interventies in het gebouw, van onderhoud tot renovatie of sloop.

Zodra de inventaris is opgesteld, moet de eigenaar van het gebouw alle belanghebbenden (bewoners, beheerders, aannemers …) informeren over de aanwezigheid van asbest. Hij of zij moet ze ook informeren over de beheersmethodes. Het asbestinventarisatierapport moet toegankelijk zijn en bijgewerkt worden zodra er werken aan het gebouw worden uitgevoerd of als er nieuwe materialen met asbest worden ontdekt. De inventaris is met andere woorden geen statisch document, maar een evoluerend hulpmiddel dat bebouwde omgevingen veilig en gezond helpt houden.

5. De taken van de verschillende belanghebbenden

Om asbest doeltreffend te beheren, moeten de verschillende partijen samenwerken en communiceren. Gebouweigenaren staan vooraan in dit proces. Zij moeten ervoor zorgen dat de asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een bekwame professional en dat de resultaten worden gebruikt om een veilige omgeving te handhaven voor bewoners en werknemers. Ze zijn ook verplicht om de inventaris te bewaren en bij te werken bij wijzigingen.

Asbestdeskundigen beoordelen op hun beurt de risico’s gerelateerd aan asbest in gebouwen. Ze moeten grondige inspecties uitvoeren, monsters nemen voor laboratoriumanalyse en gedetailleerde rapporten opstellen die de locatie, de staat en de nodige maatregelen beschrijven. Hun expertise is cruciaal om de risico’s in kaart te brengen en eigenaren te adviseren over de meest geschikte preventie- en beschermingsmaatregelen.

Werknemers en bouwbedrijven moeten zich ten slotte bewust zijn van de risico’s die verbonden zijn aan asbest. Ze moeten de beheersplannen en veiligheidsprocedures volgen, de nodige beschermingsmaatregelen nemen en situaties melden die het risico op blootstelling aan asbest kunnen vergroten.

Pas wanneer alle partijen transparant communiceren en de veiligheidsprotocollen naleven, kan men de gezondheidsrisico’s van asbest in werk- en leefomgevingen minimaliseren.

6. Beheer van materialen die asbest bevatten

Zodra de inventarisatie is opgesteld, is het belangrijk dat materialen met asbest veilig worden beheerd. Afhankelijk van hun staat en de risico’s kan het nodig zijn om ze in te kapselen of te omhullen. Bij zwaar beschadigde materialen kan het nodig zijn om ze te verwijderen. En ook als er renovatiewerkzaamheden gepland staan, kan men besluiten om de materialen met asbest in te verwijderen.

Het verwijderingsproces moet worden uitgevoerd door gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven. Zij gebruiken specifieke technieken om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen en de materialen veilig te verwijderen. Ze creëren bijvoorbeeld luchtdichte tenten en filteren de lucht. Ook strikte monitoring is belangrijk om ervoor te zorgen dat asbesthoudend afval volgens de milieuvoorschriften wordt getransporteerd en vervuiling te voorkomen.

Ten slotte is het cruciaal dat alle werkzaamheden correct worden gedocumenteerd. De asbestinventaris moet na elke ingreep worden bijgewerkt en als u attesten krijgt, moet u die zorgvuldig bewaren. Alle documenten moeten actueel zijn, zodat gebouweigenaren kunnen aantonen dat ze de regelgeving volgen en de omgeving veilig is voor bewoners en werknemers.

7. Subsidies voor de verwijdering van asbest

De Belgische overheid wil eigenaren aanmoedigen om asbest aan te pakken. Daarom voorziet ze verschillende financiële steunmaatregelen en subsidies om de verwijdering van dit gevaarlijke materiaal mogelijk te maken. Zeker bij oudere gebouwen, waar er vaak nog veel asbest aanwezig is, komen ze goed van pas. Met de subsidies kunnen eigenaren een groot deel van de kosten voor het opsporen, verwijderen en beheren van asbest dekken.

Om in aanmerking te komen voor deze hulp, moeten eigenaren aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten ze een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een erkende expert. Ze moeten ook de wetgeving naleven bij het verwijderen van asbest. Om meer te weten over de beschikbare subsidies, hun criteria en de aanvraagprocedures, is het aangeraden om u te informeren bij de lokale of gewestelijke autoriteiten.

Er bestaan ook verschillende initiatieven om eigenaren technische ondersteuning te bieden en te adviseren. Asbestverwijdering is vaak een complex proces, maar met de juiste begeleiding bent u zeker dat de werken volgens de normen verlopen.

8. Conclusie: samen voor een gezonde omgeving

Asbest werd vroeger veel gebruikt vanwege zijn isolerende eigenschappen en stevigheid. Vandaag begrijpt men dat asbest gevaren inhoudt voor de volksgezondheid en heeft men een strikt regelgevingskader ontworpen om de risico’s in te perken. Eigenaren zijn verplicht een grondige asbestinventarisatie uit te voeren. Besmette materialen moeten worden geïdentificeerd, zorgvuldig beheerd, ontsmet of zelfs verwijderd om de bevolking te beschermen.

Als verantwoordelijke burgers is het onze plicht om ervoor te zorgen dat onze leef- en werkruimtes niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook gezond en veilig zijn voor onszelf, ons gezin en de samenleving als geheel. Dit betekent dat we proactief moeten handelen, geïnformeerd moeten zijn en bewust moeten optreden bij het beheer van asbest. Door erkende experts in te schakelen en hun aanbevelingen te volgen, volgt u niet alleen de wet, maar beschermt u ook het milieu en de volksgezondheid.

Een asbestinventarisatie is niet zomaar een wettelijke verplichting; het is een cruciale stap naar een gezondere omgeving voor iedereen. Het is essentieel dat iedereen, van eigenaren tot werknemers en overheidsinstanties, samenwerkt en zorgvuldig te werk gaat om asbest veilig te kunnen verwijderen en de risico’s te verminderen. Samen kunnen we een verschil maken en een veilige en gezonde omgeving creëren voor toekomstige generaties.

Xavier

Geschreven door Xavier

Content specialist Ajusto