Ajusto

Privacybeleid

Op deze pagina tref je het privacybeleid aan van Ajusto B.V., handelend onder de naam Ajusto (hierna “wij”, “ons”, “onze” of “Ajusto” genoemd). Onze dienstverlening ziet op het aanleveren van vakmensen bij onze gebruikers in de buurt. Dit privacy statement verschaft informatie over de gegevens die Ajusto in het kader van haar dienstverlening verwerkt van o.a. haar klanten en gebruikers van de website https://www.ajusto.be/nl. Voor de met een hoofdletters vermelde termen verwijzen we je naar de Algemene gebruiksvoorwaarden van de Ajusto Dienst of naar de definities zoals opgenomen in dit privacybeleid.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Ajusto worden de door jou verstrekte gegevens door ons verwerkt. Ajusto is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking jouw Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat Ajusto verantwoordelijk is voor wat er met jouw gegevens gebeurt. Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan en hechten eraan transparant te zijn richting onze gebruikers. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Op deze pagina laten wij je weten welke gegevens wij van jou verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij jouw gegevens beveiligen en welke rechten je hebt ten aanzien van de verwerking van jouw gegevens. Zo snap je precies hoe wij te werk gaan. Je kunt op ieder moment contact met ons opnemen als je vragen hebt over dit privacybeleid.

Onze gegevens zijn:

Ajusto B.V.

Sint-Michielswarande 30b (c/o Hive 5)

1040 Etterbeek

Telefoon: +32 2 588 24 66

E-mail: info@ajusto.be en privacy@ajusto.be

Welke gegevens worden van mij verzameld?

Om je de diensten ter beschikking te stellen via onze website Ajusto en het contract met je uit te laten voeren door de Professioneel, moeten we een aantal gegevens over je verzamelen: dit ‘Persoonsgegevens’. Met deze term wordt bedoeld alle informatie die tot jou herleidbaar is. Wij verzamelen o.a. de volgende gegevens van je:

 • Naam, adres en woonplaats;

 • Geslacht;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Betaalgegevens;

 • Ordernummer;

 • Gegevens uit cookies (waaronder gegevens over jouw behoeften en gewoonten, IP-adres, taalvoorkeuren, gegevens over de gebruikte webbrowser, gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website).

Met uitzondering van het geslacht, omvatten de Persoonsgegevens die wij van je verzamelen geen gegevens over je ras, seksuele voorkeur, politieke interesses, gezondheids- en/of religieuze informatie en we zullen je ook nooit vragen om dergelijke informatie te verstrekken.

Waarom gebruiken wij deze gegevens?

 • de correcte uitvoering van de voorwaarden van het contract dat via de website met de Professioneel tot stand komt mogelijk te maken;

 • om te kunnen factureren;

 • de diensten op en via onze website te (laten) leveren en jouw ervaring ermee te personaliseren en te verbeteren, bijvoorbeeld door op maat aangepaste en gelokaliseerde content en reclame aan te bieden en je diensten aan te bieden die passen bij de diensten die je van de Professioneel hebt afgenomen;

 • de technische werking van diensten mogelijk te maken, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en jouw gebruik van de diensten te analyseren;

 • met je te communiceren in verband met onze diensten, zoals over eventuele terugroepingen of mogelijke klachten;

 • voor marketingdoeleinden (waaronder het promoten van onze social mediakanalen).

Verder gebruiken we jouw Persoonsgegevens om marktonderzoek uit te voeren, gebruiksprofielen op te stellen en je te informeren over onze activiteiten en producten en diensten die door onze betrokken partners worden aangeboden en die direct verwant of vergelijkbaar zijn met de diensten die je op de website Ajusto hebt afgenomen.

Wat is de juridische grondslag voor het gebruik van mijn gegevens?

a) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Ajusto Een groot deel van de Persoonsgegevens die wij van je verwerken, verwerken wij omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Deze Persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld noodzakelijk om de Dienst uit te kunnen laten voeren door de Professioneel.

b) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Ajusto Er zijn verschillende wetten waar Ajusto aan zal moeten voldoen. Op grond van deze regelgeving zijn wij verplicht om bepaalde Persoonsgegevens van jou te verwerken. Ook kunnen wij om deze reden gehouden zijn om jouw gegevens aan derde partijen te verstrekken.

c) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ajusto Wij willen onze gebruikers graag de best mogelijke service bieden. Om dit te kunnen doen verwerken wij Persoonsgegevens (bijvoorbeeld de gegevens uit cookies). Dit is bijvoorbeeld het geval bij het versturen van e-mails, het aanmaken van een account, het bezoek aan onze website en het promoten van onze social mediakanalen. Hierbij houden wij altijd rekening met jouw privacybelang en worden de verzamelde gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd opgeslagen.

d) Je hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking Voor al het overige zullen wij jouw gegevens uitsluitend gebruiken met uitdrukkelijke toestemming.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Wij hebben de privacy van onze gebruikers hoog in het vaandel staan en zorgen ervoor dat jouw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. We gebruiken encryptiemethoden in beveiligde domeinen voor de beveiligde verzending van jouw Persoonsgegevens. We volgen strikte veiligheidsprocedures bij de bewaring en de onthulling van informatie die je ons hebt verstrekt, om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Hoewel wij adequate voorzorgen nemen om de gegevens te beschermen, is geen enkele beveiligingsmaatregel ooit compleet veilig en kunnen wij de veiligheid van jouw Persoonsgegevens niet te allen tijde garanderen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacybeleid genoemde doeleinden te bereiken of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Jouw Persoonsgegevens worden bewaard in onze systemen zo lang als nodig is voor de geleverde diensten en voor (de uitvoering van) het contract, in de systemen van onze partners voor de periode die deze partner nodig heeft om de taak uit te voeren en/of in de systemen van onze hosting provider om technische redenen die hem in staat stellen de website te hosten en te laten werken. Voor de bewaartermijn van de gegevens die via cookies worden verzameld verwijzen we je graag naar het cookiestatement. Na afloop van de bewaartermijn verwijderen we alle data die naar jou herleidbaar zijn. Geanonimiseerde gegevens kunnen mogelijk langer bewaard worden. Voor we jouw gearchiveerde Persoonsgegevens verwijderen, zullen we je een e-mail sturen om je hierover te informeren en je de mogelijkheid bieden de archiveringsperiode te verlengen

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten. Deze partners handelen voor onze rekening en onder onze verantwoordelijkheid. Met deze organisaties hebben wij (waar mogelijk) schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met de Persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen. Onze partners zullen hetzelfde privacybeleid als wij toepassen en naleven en ons toelaten dit te controleren. Onze partners zullen bovendien jouw Persoonsgegevens nooit buiten de EU exporteren, tenzij je ons hiervoor vooraf jouw toestemming hebt gegeven. Jouw Persoonsgegevens worden bovendien nooit aan andere derde partijen dan onze partners doorgegeven of verkocht zonder jouw toestemming. Je kunt per brief of via e-mail een lijst van onze partners aanvragen door een e-mail te sturen naar privacy@ajusto.be. Persoonsgegevens worden enkel aan overheidsinstellingen en autoriteiten doorgegeven wanneer dit wettelijk vereist is of door de rechtbank of een andere instantie wordt bevolen.

Welke rechten heb ik ten aanzien van de gegevensverwerking?

Onder de AVG heb je als betrokkene van de gegevensverwerking verschillende rechten. Dit zijn:

Inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens

Je kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Ajusto over jou verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar privacy@ajusto.be. Ter controle van de identiteit kan Ajusto vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij het Rijksregisternummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kun je Ajusto verzoeken jouw Persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Ben je onverhoopt van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met jouw Persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”).

Bezwaar tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens door Ajusto, indien jouw Persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van jouw Persoonsgegevens voor marketingactiviteiten via de e-mail. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar privacy@ajusto.be. Mocht je bezwaar hebben tegen het verwerken van jouw Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder jouw Persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan te bieden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Daarnaast heb je het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je het recht hebt om de op jou betreffende Persoonsgegevens die je aan Ajusto hebt verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kun je een e-mail sturen naar privacy@ajusto.be.

***

We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid.