Ajusto

Privacybeleid

Algemeen

Het Privacybeleid van AJUSTO (Ajusto BV, Sint-Michielswarande 30b (c/o Hive 5) - 1040 Brussel) is erop gericht u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft. AJUSTO is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en elektronische communicaties. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

AJUSTO kan uw persoonsgegevens ook verwerken als verwerker, voor een van haar partners, die in dat geval verantwoordelijke voor de verwerking is. Wij verwijzen in dat geval naar het privacybeleid van de partner in kwestie.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige), op alle bezoekers van de AJUSTO website en mobiele applicatie (“ProApp”), en op alle andere personen die met ons contact opnemen.

Voor elke vraag aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren via privacy@ajusto.be of via Ajusto BV, Sint-Michielswarande, 30b (c/o Hive 5) – 1040 Brussel.

Welke persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die AJUSTO verzamelt, betreffen enerzijds de persoonsgegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website en apps; alsook de persoonsgegevens die wij verkrijgen via uw gebruik van onze website en app, en via uw gebruik van onze diensten. Anderzijds betreft dit Privacybeleid van AJUSTO ook de persoonsgegevens die u aan ons overmaakt via andere kanalen zoals onze antwoordformulieren, contractdocumenten of via onze partners.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats

 • Geslacht

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Betaalgegevens

 • Ordernummer

 • Gegevens uit cookies (waaronder gegevens over jouw behoeften en gewoonten, IP-adres, taalvoorkeuren, gegevens over de gebruikte webbrowser, gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website).

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende redenen:

 • Het beheer en de uitvoering van uw aanvraag voor de diensten van AJUSTO;

 • Het beheer van onze website en onze app;

 • In bepaalde gevallen, om u te informeren over de diensten van AJUSTO, van onze verbonden ondernemingen en onze partners, promoties en speciale acties, waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren;

  • De persoonlijke gegevens die worden verzameld op de website van AJUSTO met betrekking tot diensten aan huis, kunnen in het kader van haar privacybeleid worden gebruikt om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden op basis van haar rechtmatige belang.

 • De observatie, evaluatie en blijvende verbetering van onze diensten, promoties en speciale acties. Zo kan u van ons een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan algemene of specifieke marktonderzoeken, zo u dat wenst op anonieme basis;

 • De controle en verbetering van de interacties die u met ons heeft, onze interne processen en de kwaliteit van de dienstverlening door onze operators. Daartoe kunnen we uw elektronische communicaties (zoals telefoongesprekken, chat, e-mails) en de gegevens met betrekking tot deze uitwisselingen registreren en raadplegen;

 • De bescherming van de rechten, eigendom en veiligheid van AJUSTO, haar klanten of derden (met inbegrip van de strijd tegen fraude, het beheer van geschillen of juridische procedures);

 • Het beheer van de wettelijke of reglementaire verplichtingen van AJUSTO;

 • De boekhouding van AJUSTO; en

 • Het beheer van onze schuldvorderingen (met inbegrip van de inning en/of de overdracht van schuldvorderingen aan incassobureaus). Voor het beheer van onze schuldvorderingen kunnen wij de door u overgemaakte persoonsgegevens combineren met informatie (inclusief persoonsgegevens) die wij van derden en/of uit publieke bronnen verkregen hebben om de inning te optimaliseren en de meest geschikte inningsmethode te bepalen (bijvoorbeeld minnelijke of gerechtelijke inning).

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens communiceren?

Uw persoonsgegevens worden enkel gecommuniceerd aan de volgende derden om voormelde doelstellingen uit te voeren:

 • Onze operators;

 • Onze partners;

 • De ondernemingen en tussenpersonen op wie wij een beroep doen voor het beheer van onze schuldvorderingen (bijvoorbeeld innen, overdracht van schuldvorderingen);

 • Onze verbonden ondernemingen;

 • De bevoegde instanties.

De personen die werken voor deze derden hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Als wij samenwerken met derden die in landen buiten de EER gevestigd zijn, die niet in een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens voorzien, leggen wij hen contractuele verplichtingen op, goedgekeurd door een bevoegde autoriteit, die een adequaat beschermingsniveau van uw persoonsgegevens garanderen. Indien u een kopie wenst te ontvangen van deze contractuele verplichtingen, gelieve een e-mail te sturen aan privacy@ajusto.be. Wij behouden ons het recht voor om enige vertrouwelijke informatie en voor u niet relevante informatie weg te laten uit dergelijke kopie.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer:

 • De verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw vraag (bijvoorbeeld wanneer u ons gevraagd hebt om u een offerte te bezorgen voor onze diensten);

 • De verwerking nodig is voor het gerechtvaardigde belang van AJUSTO (bijvoorbeeld om berichten te verzenden voor marketingdoeleinden aan onze bestaande klanten);

 • U uw toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails aan potentiële klanten voor marketingdoeleinden). In dit geval kan u uw toestemming steeds intrekken; en

 • De verwerking is nodig om te beantwoorden aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke onderzoeken of vragen om informatie vanwege publieke overheden).

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacybeleid genoemde doeleinden te bereiken of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Jouw Persoonsgegevens worden bewaard in onze systemen zo lang als nodig is voor de geleverde diensten en voor (de uitvoering van) het contract, in de systemen van onze partners voor de periode die deze partner nodig heeft om de taak uit te voeren en/of in de systemen van onze hosting provider om technische redenen die hem in staat stellen de website te hosten en te laten werken. Voor de bewaartermijn van de gegevens die via cookies worden verzameld verwijzen we je graag naar het cookiestatement.

Na afloop van de bewaartermijn verwijderen we alle data die naar jou herleidbaar zijn. Geanonimiseerde gegevens kunnen mogelijk langer bewaard worden.

Wat zijn uw rechten?

Onder bepaalde voorwaarden, geniet u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens verzameld door AJUSTO:

 • Het recht op toegang tot, rechtzetting of schrapping van uw persoonsgegevens;

 • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking of een beperking van de verwerking te bekomen;

 • Het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt overgemaakt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, te verkrijgen en de communicatie ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking;

 • Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, bijvoorbeeld indien u geen direct marketing meer via e-mail wenst te ontvangen.

U kan deze rechten uitoefenen via email op privacy@ajusto.be door een brief te sturen, vergezeld van een document waaruit uw identiteit blijkt, aan AJUSTO (Ajusto BV, Sint-Michielswarande 30b (c/o Hive 5) - 1040 Brussel). Gegevens die niet noodzakelijk zijn om uw identiteit te bewijzen, mag u onleesbaar maken.

U kan contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (« DPO » ) voor aangelegenheden die verband houden met de verwerking van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten via be-dpo@engie.com.

Voormelde rechten kunnen geen bijkomende rechten doen ontstaan dan deze voorzien in dit Privacybeleid of door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Weet dat de uitoefening van voormelde rechten tot gevolg kan hebben dat AJUSTO haar contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen, of in het algemeen, u niet meer haar diensten (of deze van haar partners) kan leveren.

Indien u een klacht hebt aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren op voormeld adres of kan u hiervoor terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Gebruik van cookies

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door AJUSTO, zie onze cookiebeleid.

Netwerkbeveiliging

AJUSTO stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te vrijwaren:

 • Wij maken gebruik van de SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om te verhinderen dat vertrouwelijke paswoorden en persoonsgegevens kunnen worden onderschept of gedecodeerd.

 • Het interne netwerk van AJUSTO is beveiligd door een secure firewall en is niet rechtstreeks toegankelijk via het internet.

Veiligheid is ook uw zaak:

 • Spring omzichtig om met uw paswoord. Geef het nooit aan iemand anders door, zelfs niet aan uw collega's. Verander ook regelmatig uw paswoord.

 • Laat uw pc, tablet of smartphone niet onbeheerd achter wanneer u aangemeld bent op een applicatie.