Word Ajusto-specialist

Bereikbaar van 08:00 t/m 18:00 uur van maandag t/m zaterdag

Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de AJUSTO dienst

Algemene informatie

AJUSTO.BE BVBA (hierna « AJUSTO » genaamd) heeft een digitaal platform (beschikbaar op het adres www.ajusto.be) ontwikkeld om de ontmoetingen tussen de Professionelen van de bouwsector (hierna “Professionelen” genaamd) en de klanten – gebruikers van het digitaal platform (hierna de « Gebruikers » genaamd) te vergemakkelijken.

De Professionelen vormen een gemeenschap die steunt op de door AJUSTO uitgewerkte standaarden (hierna de « AJUSTO Standaarden » genaamd). De eerbiediging hiervan wordt aangemoedigd door tevredenheidsscores die door de Gebruikers zelf worden gegeven. Het digitaal platform laat de Gebruikers toe om snel de verscheidene door de Professionelen aangeboden diensten aan te vragen, in alle veiligheid en met ongeëvenaarde kwaliteitsgaranties.

Door gebruik te maken van het digitaal platform, aanvaardt de Gebruiker zonder voorbehoud deze Algemene Voorwaarden.

  

I. Définities

« AJUSTO Standaarden » doelt op het door AJUSTO opgestelde document dat de standaarden oplijst waaraan de Professionelen moeten voldoen op het gebied van kwaliteit en veiligheid, zoals beschikbaar op het Platform.

« Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Dienst » of « Algemene Voorwaarden » doelt op het huidige document in haar meest recente versie, zoals beschikbaar op het Platform.

« Dienst » doelt op de door AJUSTO aan de Gebruikers en de Professionelen aangeboden bemiddelingsdienst, met inbegrip van de toegang en het gebruiksrecht van het Platform, waarlangs Gebruikersaanvragen kunnen doorgegeven worden.

« Elektronisch Apparaat » doelt op alle apparaten waarmee de Gebruiker toegang heeft tot het online Platform : computer, smartphone, tablet, enz.

« Gebruiker(s) » doelt op alle personen die het Platform bezoeken, een Professional zoeken om een Interventie te verwezenlijken en in voorkomend geval een Gebruikersaanvraag indienen.

« Gebruikersaanvraag » doelt op alle verzoeken tot Interventie geformuleerd door de Gebruiker, door het invullen van het formulier dat daartoe op het Platform is gezet.

« Gegevens » doelt op de door elke Gebruiker opgegeven en door AJUSTO verzamelde informatie bij het gebruik van de Dienst.

« Interventies » doelt op de verscheidene door de Professional aangeboden diensten in het kader van een Gebruikersaanvraag.

« Offerte » doelt op de offerte die, na diagnose bij de Gebruiker, wordt uitgegeven door de Professional en waarmee de Gebruiker wordt gevraagd akkoord te gaan.

« Platform » doelt op de Website, beschikbaar op het url-adres : http://www.ajusto.be, en de Mobiele Applicatie van de Professionelen die eraan verbonden is en vanwaar AJUSTO de Dienst aanbiedt.

« Prijslijst » doelt op de aanbevolen prijzen van de Interventies die het voorwerp uitmaken van de Gebruikersaanvraag, ten informatieve titel beschikbaar voor de Gebruiker op het Platform.

« Professional(s) » doelt op de professional(s)in de bouwsector die beantwoorden aan de juridische -en kwaliteitsstandaarden van AJUSTO en die zijn weerhouden in de database van het Platform.

« Website » doelt op de website van AJUSTO, die overeenkomt met het url-adres http://www.ajusto.be.

 

II. Dienst

 

 1. Omschrijving van de Dienst

De door AJUSTO aangeboden Dienst heeft als doel Gebruikers die een Interventie nodig hebben in contact te brengen met een Professional die de vereiste competenties heeft. De door AJUSTO geselecteerde Professionelen zijn gespecialiseerd in de op het Platform terug te vinden domeinen. Ze worden geselecteerd volgens precieze kwaliteitsstandaarden (de AJUSTO Standaarden, waarvan de Gebruiker kennis kan nemen op het Website), en dit om de Gebruikers te kunnen laten genieten van de beste Interventie-voorwaarden.

Het moet worden benadrukt dat AJUSTO louter als een tussenpersoon handelt. Bijgevolg levert AJUSTO zelf geen enkele prestatie ter uitvoering van een Gebruikersaanvraag en is AJUSTO geen partij bij de overeenkomst afgesloten tussen de Gebruiker en de Professional.

Niettegenstaande het voorgaande is AJUSTO het centrale aanspreekpunt in geval van annulering van een vraag en bij ontevredenheid, klachten of vragen van gebruikers.

 

 1. Gebruiksmodaliteiten van de Dienst

 De Dienst wordt door AJUSTO gratis verschaft aan de Gebruiker.

De Gebruiker dient zijn Gebruikersaanvraag in via het Website.

De registratieprocedure van de Gebruikersaanvraag op het Website verloopt als volgt :

Stap 1 : Na raadpleging van het Website selecteert de Gebruiker, die een Interventie van een Professional wenst aan te vragen, de gewenste Interventie op een zo nauwkeurig mogelijke manier, volgens de door AJUSTO voorgestelde lijst op de website. Hij deelt zijn postcode mee in het daarvoor voorziene venster.

Stap 2 : Volgens de door de Gebruiker meegedeelde informatie, informeert AJUSTO deze online over de haalbaarheid van zijn Gebruikersaanvraag (beschikbaarheid van de aangevraagde Interventie in de geografische zone van de Gebruiker). In geval van een positief antwoord kan de Gebruiker, indien hij dit wenst, zijn Gebruikersaanvraag verder zetten door een datum en uur van Interventie van de Professional te kiezen. Wanneer hij zijn keuze heeft meegedeeld, kan hij:

 • Ofwel beslissen om de Gebruikersaanvraag niet verder te zetten,
 • Ofwel deze valideren, door het bijhorende vakje aan te kruisen op het Website.

Stap 3 : De Gebruiker beschikt over een vrije ruimte om zijn Gebruikersaanvraag preciezer te omschrijven en, zo hij dit wenst, foto’s te uploaden om de beschrijving van zijn Gebruikersaanvraag of zijn schadegeval aan te vullen. De Gebruiker kan daarop:

 • Ofwel beslissen om de Gebruikersaanvraag niet verder te zetten,
 • Ofwel deze te valideren

 Stap 4 : Na validering door de Gebruiker vult deze laatste een formulier in met betrekking tot zijn gegevens : voornaam, naam, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, adres.

De gebruiker kan ook aangeven of zijn factuurfactuurgegevens afwijken van die van de interventie.

De Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de meegedeelde informatie. Noch AJUSTO noch de Professional kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van onvolledige, onjuiste of in een verkeerd veld geplaatste informatie.

 Stap 5 : De gebruiker werd geïnformeerd over de verschillende betaalmethoden voor de Ajusto-services.

Stap 6 : De Gebruiker krijgt een samenvattend scherm van zijn Gebruikersaanvraag te zien. Hij kan deze dan valideren door eerst het vakje aan te kruisen met betrekking tot de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden (een hyperlink verschaft de Gebruiker rechtstreekse toegang daartoe) en vervolgens door zijn Gebruikersaanvraag te bevestigen.

Stap 7 : De Gebruiker krijgt een slotscherm te zien dat bevestigt dat zijn Gebruikersaanvraag aanvaard is en hem inlicht over de volgende stappen. De Gebruiker ontvangt bovendien een hyperlink per e-mail, die hem toegang biedt tot de details van zijn Gebruikersaanvraag, die hij desgevallend kan wijzigen of annuleren. Hij ontvangt ook de algemene voorwaarden van de Professional.

Stap 8 : De geselecteerde Professional informeert per sms de Gebruiker ervan zodra hij vertrekt. Eenmaal ter plaatse, onderzoekt de Professional de situatie en informeert hij de Gebruiker erover of zijn diagnose overeenstemt met de informatie die hij online heeft gegeven. Hij maakt dan zijn Offerte op naam van de Gebruiker op, door middel van het Platform. De Gebruiker kan de Offerte aanvaarden of weigeren. Als de Gebruiker de Offerte aanvaardt, kruist hij het overeenstemmende vakje aan op zijn Elektronisch Apparaat na het aankruisen van het vakje “Ik verklaar de algemene voorwaarden van de Professional te hebben gelezen en aanvaard”. De overeenkomst tussen de Professional en de Gebruiker wordt op dat moment afgesloten.

Stap 9 : De Professional voert de in de Offerte omschreven Interventie uit. Wanneer de Interventie afgerond is, valideert de Gebruiker deze op zijn Elektronisch Apparaat in aanwezigheid van de Professional die zijn factuur uitschrijft door middel van het Platform. De Gebruiker krijgt de factuur op het e-mailadres dat hij heeft opgegeven.

Stap 10 : Zodra de interventie is gevalideerd door de gebruiker, wordt hij uitgenodigd om onmiddellijk te betalen via het beveiligde Ajusto-platform door de hyperlink te volgen die is opgenomen in de factuur die hij / zij heeft ontvangen in pdf-document als bijlage bij de e-mail. Hij heeft de keuze tussen Maestro, Bancontact, Visa, Mastercard of bankoverschrijving. Hij moet zijn homebanking apparaat en bankkaart of zijn creditcard bij hebben om de betaling uit te voeren.

 1. Betalingsmodaliteiten

Na het afronden en het valideren door de betrokken partijen van de Interventie schrijft de door AJUSTO gemandateerde financiële instelling het in de Offerte aangegeven bedrag over van de bankrekening van de Gebruiker naar die van de Professional, volgens de modaliteiten van het akkoord dat is afgesproken tussen AJUSTO en de Professional. Ajusto is eindverantwoordelijk voor alle betalingstransacties op het platform, inclusief terugbetaling, betwisting en annulering van betaling.

 

III. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN

 

 1. Garanties

 4.1 De spécialist is als enige verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de interventie. Indien de Gebruiker niet tevreden is met de interventie van de Spécialist, moet hij Ajusto hiervan schriftelijk op de hoogte brengen via het adres [email protected] uiterlijk 5 werkdagen na de datum van de interventie. De rol van AJUSTO is beperkt tot die van tussenpersoon tussen de Gebruiker en de spécialist. Indien nodig zal Ajusto alles in het werk stellen om de specialist het werk uit te laten voeren of zijn interventie te voltooien. Wanneer er geen antwoord komt op het voorbijgaande door de spécialist of als de Gebruiker na een gesprek met de spécialist ontevreden blijft, kan AJUSTO opnieuw worden gecontacteerd om een ​​oplossing tussen beide partijen mogelijk te maken.

4.2 De Gebruiker is ervan op de hoogte en aanvaardt dat :

 • De Dienst gratis en « als zodanig » ter beschikking wordt gesteld. AJUSTO garandeert het resultaat of de gevolgen van het gebruik van het Platform en van de Interventie van de Professionelen niet.
 • AJUSTO in geen geval garandeert dat : (i) de Dienst overeenstemt met de eisen van de Gebruiker ; (ii) de Dienst zonder onderbreking binnen de gestelde termijn of zonder gebrek zal werken; (iii) de kwaliteit van de Interventies en de via de Dienst verkregen informatie aan de verwachtingen van de Gebruiker zal beantwoorden.
 • Voor al het gedownloade of op andere wijze door het gebruik van de Dienst verkregen materiaal, ligt het risico bij de Gebruiker. Deze blijft de enige verantwoordelijke voor eventuele schade die zijn Elektronisch Apparaat zou lijden evenals voor het verlies van gegevens dat het gevolg zou zijn van het downloaden of het verkrijgen van voornoemd materiaal.
 • Geen enkel geschreven of mondeling bericht of inlichting dat/die uit monde van AJUSTO aan de Gebruiker wordt gegeven kan aanleiding geven tot een garantie die in tegenstrijd is met wat hierboven is bepaald.
 • Reiskosten kunnen door de professional worden toegepast in het geval dat de gebruiker niet langer gebruik wenst te maken van zijn diensten, maar deze niet binnen 4 uur voorafgaand aan het begin van de tijdslot ingesteld met de Gebruiker.
 • Reiskosten kunnen door de professional worden toegepast in het geval dat de gebruiker niet aanwezig is tijdens het gevraagde tijdslot voor de interventie van de Professional.
 • Ajusto kan administratiekosten in rekening brengen voor elke factuurwijziging voor facturatiegegevens die niet door de Gebruiker is meegedeeld bij het boeken van de Service.

4.3 De Gebruiker garandeert dat de door hem op het Platform geplaatste informatie, waaronder begrepen opdrachten en referenties geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart AJUSTO volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

4.4 AJUSTO verbindt zich ertoe om het Platform up-to-date te houden en om al het mogelijke te doen om haar te allen tijde in werking te houden.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 5.1 Aansprakelijkheid van AJUSTO

De interventie van AJUSTO is beperkt tot het ter beschikking stellen van het Platform aan de Gebruikers. Tegenover de Gebruikers is de Dienst strikt beperkt tot de goede werking van deze functies, inclusief het betalingsprocess.

Niettegenstaande het voorgaande is AJUSTO het aanspreekpunt bij annulering van een aanvraag tot interventie, in geval van ontevredenheid, bij een klacht of bij andere vragen van zowel de gebruikers als de professionals.

AJUSTO wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de mededeling van :

–  de aanbevolen prijzen op de Website,

–  de Offerte, die de Professional zelf direct naar de Gebruiker toestuurt.

5.2 Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de toegang en de navigatie op de Website. Hij is bovendien de enige verantwoordelijke voor de keuze om in voorkomend geval eventueel de Dienst te gebruiken en de geschiktheid voor zijn noden, de beveiliging van zijn Elektronisch Apparaat en van de gegevensopslag.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Algemene Voorwaarden na te leven door te handelen op een manier die verenigbaar is met het Platform, de Dienst die AJUSTO aanbiedt en de van kracht zijnde wetgeving en regelgeving.

5.3 Aansprakelijkheidsbeperkingen in het kader van de Dienst

AJUSTO is niet aansprakelijk voor de geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de Professional en de Gebruiker voor klachten of tegenwoordige of toekomstige, vermoedelijke of niet-vermoedelijke, vastgestelde of niet-vastgestelde schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van het gebruik van de Dienst, met name bij de uitvoering van enige Interventie.

AJUSTO wijst elke aansprakelijkheid af betreffende de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van het in contact brengen tussen de Professionelen en de Gebruikers.

Het dient te worden benadrukt dat AJUSTO geenszins aansprakelijk zou kunnen gehouden worden jegens de Gebruiker voor de eventuele tekortkomingen van de Professional die geselecteerd werd om de Interventies uit te voeren ten gevolge van een Gebruikersaanvraag.

Elk gebruik door de Gebruiker dat tegenstrijdig is met de Algemene Voorwaarden geeft AJUSTO het recht om aan de betrokken Gebruiker de toegang tot de Dienst op te schorten of te weigeren en zijn Gebruikersaanvraag desgevallend te annuleren volgens de termen van artikel 9, onverminderd de schadevergoeding waarop AJUSTO aanspraak zou kunnen maken.

 1. GEBRUIKERSQUOTERING

6.1    Een Gebruiker heeft het recht de Professional te beoordelen die bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren.

6.2    De Gebruiker staat er voor in dat de informatie die in een gebruikersquotering wordt verstrekt te goeder trouw  en waarheidsgetrouw is en vrijwaart AJUSTO voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.

6.3    AJUSTO is te allen tijde gerechtigd een gebruikersquotering te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de gebruikersquotering onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is.

6.4    Een gebruikersquotering dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

– een gebruikersquotering mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

– een gebruikersquotering mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Professional;

– een gebruikersquotering mag geen links en/of scripts bevatten;

– een gebruikersquotering dient te zijn toegevoegd door de Gebruiker en dient betrekking te hebben op de Professional door wie de Interventie is uitgevoerd.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de inhoud van het Platform en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de door AJUSTO afgebeelde teksten, foto’s, video’s, databases, software en programma’s, geluiden, muziek, lay-out, grafische normen, logo’s, ontwerpen of alle andere informatie en/of drager (hierna de « Inhoud » genaamd) beschermd worden door auteursrechten, merkrechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten die aan de Inhoud volgens het van kracht zijnde recht zijn toegekend.

AJUSTO verklaart titularis te zijn van de intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud of op correcte wijze te zijn toegelaten door de titularis om de Inhoud op het Platform te gebruiken en te reproduceren. De Gebruiker onthoudt zich van elke vorm van gehele of gedeeltelijke reproductie of representatie van alle of een gedeelte van de Inhoud zonder uitdrukkelijke toestemming van AJUSTO.

In geval van oneigenlijk gebruik of misbruik van de Inhoud behoudt AJUSTO zich het recht voor om de aantasting van zijn intellectuele eigendomsrechten te doen ophouden.

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

8.1 Voor het indienen van een Gebruikersaanvraag dient de Gebruiker persoonlijke gegevens mee te delen. De Gebruiker verbindt zich ertoe om enkel loyale en juiste informatie te geven, zowel voor zijn Gebruikersaanvraag als in het algemeen in het kader van de Dienst.

AJUSTO.BE BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de Dienst. Binnen dit kader garandeert AJUSTO in overeenstemming te zijn met het geheel van wetten en reglementen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

De persoonlijke gegevens die in het kader van het indienen van de Aanvraag zijn meegedeeld, worden door AJUSTO verwerkt, opdat de Gebruiker van de Dienst kan genieten en in het bijzonder om het in contact brengen van de Gebruiker en de geselecteerde Professional te vergemakkelijken. AJUSTO verbindt zich er in het bijzonder toe om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet aan andere derden door te geven dan aan de Professionelen die aan een Gebruikersaanvraag zouden kunnen beantwoorden.

De Gebruiker beschikt over een recht van toegang, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hem aangaan. Elke Gebruiker kan eisen dat de informatie die hem aangaat wordt rechtgezet, aangevuld, verduidelijkt, geüpdatet of gewist.

De Gebruiker erkent dat hij de mogelijkheid heeft zijn rechten uit te oefenen en op zijn verzoek informatie over de verwerking van de gegevens die hem aangaan te verkrijgen door het volgen van de volgende procedure :

 • Online verzoek via het tabblad « contact »

Op het eind van het indienen van de Gebruikersaanvraag worden de gegevens die de Gebruiker aangaan voor bewijsdoeleinden vertrouwelijk bewaard en gearchiveerd door AJUSTO of een door AJUSTO gemandateerd onderaannemer, voor een maximumduurtijd van 3 jaar.

8.2 Door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, erkent de Gebruiker het recht van AJUSTO of een door haar gemandateerde derde om de techniek van de cookies of een gelijkaardige techniek te gebruiken om zijn navigatie op het Platform bij te houden en zijn gebruikservaring van de Dienst te verbeteren.

De Gebruiker kan zich verzetten tegen de registratie van de cookies op de harde schijf van zijn Elektronisch Apparaat door te klikken op “weigeren” wanneer het pop-up venster hem daarvoor zijn toestemming vraagt.

8.3 AJUSTO bewaart de historiek van de verbindingen van de Gebruikers met de Dienst volgens termijnen die hem door de wet zijn opgelegd.

 

 1. WEBSITES VAN DERDEN

9.1 Elke klik op een hypertekstlink kan ervoor zorgen dat het Platform wordt verlaten. AJUSTO keurt goed noch controleert de websites van derden. Bijgevolg kan AJUSTO niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de verrichtingen van websites van derden die toegankelijk zouden zijn vanaf het Platform. Bovendien kunnen sommige websites van derden onderworpen worden aan verschillende algemene gebruiksvoorwaarden en een verschillend privacy-beleid. AJUSTO beveelt met klem aan dat de Gebruikers zich informeren over de praktijken van de websites van derden.

9.2 De vanaf de Website toegankelijke berichtgeving, commerciële relaties, deelname aan promoties of reclame, evenals de levering en de betaling van producten en diensten en alle termijnen, voorwaarden, garanties of verklaringen die daaraan verbonden zijn, verbinden de Gebruiker uitsluitend met de adverteerder. Dienaangaande erkent en aanvaardt de Gebruiker dat AJUSTO in geen enkel geval verantwoordelijk kan gehouden worden voor verlies of schade van welke aard dan ook, opgelopen tijdens of na zulke onderhandelingen, of die voortvloeien uit de aanwezigheid van zulke adverteerders op de Website.

 

 1. OPSCHORTING EN ANNULERING

In geval van niet-naleving door een Gebruiker van één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, kan AJUSTO – op discretionaire wijze – (i) de Gebruiker inlichten van deze tekortkoming en hem vragen deze zo spoedig mogelijk te herstellen, en/of (ii) de door de Gebruiker ingediende Gebruikersaanvraag opschorten of annuleren zonder schadevergoeding of opzeg en onverminderd de gemeenrechtelijke rechtsmiddelen die AJUSTO zou kunnen aanwenden.

 

 1. ALGEMEENHEDEN 

 

 1. Gedeeltelijke ongeldigheid

Als een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden in zijn/hun geheel of gedeeltelijk als onwettig, nietig of niet-tegenwerp lijk beschouwd word(t)(en) door toepassing van een wet, reglement of ten gevolge van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, zal/zullen deze bepaling(en) in kwestie gewijzigd worden met eerbiediging van de wet, in een zin die zo veel als mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de partijen weergeeft. De andere bepalingen behouden al hun rechtskracht en draagwijdte.

 1. Volledigheid ; wijzigingen

De Algemene Voorwaarden maken de volledigheid uit van de afspraken tussen de Gebruikers en AJUSTO en primeren op alle andere eerdere of tegenwoordige mondelinge of geschreven bepaling met betrekking tot het zelfde voorwerp.

AJUSTO behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te amenderen.

 1. Berichtgeving

De berichtgeving aan de Gebruiker gebeurt via e-mail of SMS op het tijdens de indiening van de Gebruikersaanvraag opgegeven e-mailadres/telefoonnummer. De Gebruiker wordt geacht alle e-mails of SMS-en die naar dit adres/telefoonnummer zijn verstuurd, te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

 1. Overdracht

AJUSTO kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving overdragen aan een derde.

 1. Overmacht

Geen van de partijen kan aansprakelijk gehouden worden voor de niet-uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden in geval van een situatie van overmacht.

 1. Afstand

Het feit dat AJUSTO zich niet beroept op een of andere bepaling van de Algemene Voorwaarden kan later niet geïnterpreteerd worden als een afstand van de bepaling in kwestie. Elke vorm van afstand heeft slechts uitwerking in geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden door AJUSTO.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe om hun uiterste best te doen om een oplossing in der minne te vinden. Indien een oplossing in der minne niet mogelijk is, zullen alle geschillen of klachten onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde Rechtbanken van Brussel of van de woonplaats van de Gebruiker vallen.

Heeft u vragen?