Ajusto

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Ajusto dienst

ALGEMENE INFORMATIE

AJUSTO B.V. (hierna ‘Ajusto’ genaamd) heeft een digitaal platform ontwikkeld (beschikbaar op het adres https://www.ajusto.be/nl) om ondernemers uit de bouwsector (hierna de ‘specialisten’ genaamd) en klanten – gebruikers van het digitaal platform (hierna de ‘gebruikers’ genaamd) makkelijker met elkaar in contact te brengen.

De specialisten houden zich bij hun dienstverlening steeds aan de door Ajusto uitgewerkte normen (hierna de ‘Ajusto-normen’ genaamd). De eerbiediging van deze normen wordt aangemoedigd door tevredenheidsscores die de gebruikers zelf kunnen geven. Via het digitale platform kunnen gebruikers snel en makkelijk verschillende specialisten inhuren en in alle veiligheid en met ongeëvenaarde kwaliteitsgaranties van hun dienstverlening genieten.

Door gebruik te maken van het digitale platform, aanvaardt de gebruiker zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES

‘Elektronisch toestel’ verwijst naar alle apparaten waarmee de gebruiker toegang heeft tot het online platform: computer, smartphone, tablet enz.

‘Algemene voorwaarden van de dienst’ of ‘Algemene voorwaarden’ verwijst naar het onderhavige document in zijn meest recente versie, zoals beschikbaar op het platform.

‘Gegevens’ verwijst naar de door elke gebruiker opgegeven en door Ajusto verzamelde informatie bij het gebruik van de dienst.

‘Gebruikersaanvraag’ verwijst naar alle interventies waartoe de gebruiker door het invullen van het formulier op het platform verzoekt.

‘Offerte’ verwijst naar de offerte die, na diagnose bij de gebruiker, wordt opgesteld door de professional en waarmee de gebruiker wordt gevraagd akkoord te gaan.

‘Interventies’ verwijst naar de verscheidene diensten die de specialist in het kader van een gebruikersaanvraag aanbiedt.

‘Prijslijst’ verwijst naar de aanbevolen prijzen van de interventies die naar aanleiding van een gebruikersaanvraag worden uitgevoerd. Deze zijn ter informatie beschikbaar op het platform (zie: https://www.ajusto.be/nl/onze-prijzen).

‘Platform’ verwijst naar de website beschikbaar op het adres: https://www.ajusto.be/nl enerzijds, en naar de mobiele applicatie voor specialisten die hieraan verbonden is en vanwaaruit Ajusto zijn diensten aanbiedt anderzijds.

‘Specialist(en)’ of ‘Pro’ verwijst naar de professionals uit de bouwsector die beantwoorden aan de juridische normen en kwaliteitsnormen van Ajusto. Zij staan opgenomen in de databank van het platform.

‘Dienst’ verwijst naar de door Ajusto aan de gebruikers en specialisten aangeboden bemiddelingsdienst, met inbegrip van de toegang en het gebruiksrecht van het platform, waarlangs gebruikers gebruikersaanvragen kunnen indienen.

‘Ajusto-normen’ verwijst naar het door Ajusto opgestelde document met kwaliteits- en veiligheidsnormen waaraan de specialisten moeten voldoen, zoals beschikbaar op het platform (https://www.ajusto.be/nl/onze-specialisten/).

‘Gebruiker(s)’ verwijst naar alle personen die het platform bezoeken, een professional zoeken om een interventie te verwezenlijken en in voorkomend geval een gebruikersaanvraag indienen.

2. DE DIENST

2.1. Omschrijving van de dienst

De door Ajusto aangeboden dienst heeft als doel gebruikers die een interventie nodig hebben in contact te brengen met een specialist die de vereiste vaardigheden heeft. De door Ajusto geselecteerde specialisten zijn gespecialiseerd in de op het platform terug te vinden domeinen. Ze worden geselecteerd volgens precieze kwaliteitsnormen (de Ajusto-normen, waarvan de gebruiker kennis kan nemen op het platform, zie: https://www.ajusto.be/nl/onze-specialisten/), en dit om de gebruikers te laten genieten van de beste interventie-omstandigheden.

Ajusto handelt louter als tussenpersoon. Bijgevolg levert Ajusto zelf geen enkele prestatie ter uitvoering van een gebruikersaanvraag en is Ajusto geen partij bij de overeenkomst tussen de gebruiker en de professional.

Niettegenstaande het voorgaande is Ajusto het centrale aanspreekpunt in geval van vragen, problemen of klachten.

2.2. Gebruiksmodaliteiten van de dienst

De dienst wordt door Ajusto gratis aan de gebruiker verschaft.

De gebruiker dient zijn gebruikersaanvraag in via het platform.

De gebruiker kan zijn gebruikersaanvraag via de volgende registratieprocedure op het platform indienen:

Stap 1: Als een gebruiker een interventie van een specialist wenst aan te vragen, gaat hij naar het platform. Daar selecteert hij de gewenste interventie op een zo nauwkeurig mogelijke manier, volgens de door Ajusto voorgestelde lijst op de website. Hij deelt zijn postcode mee in het daarvoor voorziene vak.

Stap 2: Op basis van de informatie die de gebruiker opgeeft, meldt Ajusto hem online of de aangevraagde interventie beschikbaar is in zijn geografische regio. Als de interventie beschikbaar is, kan de gebruiker, indien hij dit wenst, zijn gebruikersaanvraag verderzetten door een datum en uur voor de interventie van de specialist te kiezen. Zodra hij zijn keuze heeft opgegeven, kan hij:

 • Ofwel beslissen om de gebruikersaanvraag te annuleren;

 • Ofwel beslissen om de gebruikersaanvraag te valideren door het bijhorende vakje op het platform aan te vinken.

Stap 3: De gebruiker kan in een leeg tekstveld zijn gebruikersaanvraag preciezer omschrijven en, als hij dit wenst, foto’s uploaden om de beschrijving van zijn gebruikersaanvraag of zijn schadegeval aan te vullen. Vervolgens kan de gebruiker:

 • Ofwel beslissen om de gebruikersaanvraag te annuleren;

 • Ofwel zijn aanvraag valideren.

Stap 4: Na validatie vult de gebruiker een formulier in met betrekking tot zijn gegevens: voornaam, naam, gsm-nummer, e-mailadres, adres. De gebruiker kan desgevallend ook aangeven of zijn facturatiegegevens afwijken van de gegevens die hij voor de interventie heeft opgegeven.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de meegedeelde informatie. Noch Ajusto noch de specialist kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van onvolledige, onjuiste of in een verkeerd veld geplaatste informatie.

Stap 5: De gebruiker werd geïnformeerd over de verschillende betaalmethoden voor de Ajusto-diensten.

Stap 6: De gebruiker krijgt een samenvattend scherm van zijn gebruikersaanvraag te zien. Hij kan deze dan valideren door eerst het vakje met betrekking tot de algemene voorwaarden aan te kruisen (de gebruiker kan deze raadplegen door op de hyperlink te klikken) en vervolgens door zijn gebruikersaanvraag te bevestigen.

Stap 7: De gebruiker krijgt een slotscherm te zien waarop zijn gebruikersaanvraag bevestigd wordt. Hij krijgt ook meer informatie over de volgende stappen. De gebruiker ontvangt bovendien per e-mail een hyperlink die hem toegang biedt tot de details van zijn gebruikersaanvraag, die hij indien nodig kan wijzigen of annuleren. Hij ontvangt ook de algemene voorwaarden van de professional.

Stap 8: De gekozen specialist stuurt een sms naar de gebruiker zodra hij naar het opgegeven adres vertrekt. Als hij eenmaal ter plaatse is, onderzoekt de specialist de situatie en legt hij de gebruiker uit of de diagnose overeenstemt met de informatie die hij online heeft gegeven. Vervolgens maakt hij via het platform een offerte op naam van de gebruiker op. De gebruiker kan de offerte aanvaarden of weigeren. Als de gebruiker de offerte aanvaardt, vinkt hij eerst het vakje “Ik verklaar de algemene voorwaarden van de specialist te hebben gelezen en aanvaard” aan en vervolgens drukt hij op aanvaarden. Dit gebeurt allemaal via het elektronische toestel van de specialist. De gebruiker kan ook een e-mail naar contact@ajusto.be sturen om de offerte te aanvaarden. De overeenkomst tussen de specialist en de gebruiker is nu gesloten.

Stap 9: De specialist voert de in de offerte omschreven interventie uit. Wanneer de interventie afgerond is, stuurt de specialist via het platform een factuur naar de gebruiker. Deze kan de gebruiker op twee manieren betalen: ofwel betaalt hij de factuur rechtstreeks via Digiteal, een beveiligd betalingsplatform waar de gebruiker via het elektronische toestel van de specialist toegang tot heeft; ofwel klikt de gebruiker op de link in de factuur die hij per mail heeft ontvangen.

2.3. Betalingsmodaliteiten

De gebruiker kan de factuur op twee manieren betalen:

1) Vanaf het elektronische toestel van de professional: als de gebruiker de Payconiq/Bancontact-app, of een andere bankapplicatie die deze ondersteunt, op zijn smartphone heeft staan, kan hij de Payconiq/Bancontact QR-code die wordt weergegeven op het elektronische toestel van de specialist scannen en zijn betaling uitvoeren.

2) Via de e-mail die hij ontvangt met de factuur als bijlage: de gebruiker klikt op de URL in de e-mail of in de factuur. Hij wordt doorgestuurd naar het beveiligde platform Digiteal. Als hij ervoor kiest om online te betalen (via smartphone of computer), kan hij kiezen tussen verschillende betaalmethoden: Bancontact, Maestro. Om de betaling te doen, heeft de gebruiker een kaartlezer en zijn debit/creditkaart nodig.

Zodra de interventie is voltooid en alle betrokken partijen deze hebben gevalideerd, zal de bevoegde financiële instelling (Digiteal SA, https://www.digiteal.eu/nl/erkend-nbb/), door Ajusto ingesteld, het factuurbedrag van de specialist in mindering brengen op de bankrekening van de gebruiker.

Ajusto is verantwoordelijk voor alle betalingstransacties op het platform, inclusief terugbetalingen, geschillen en betalingsannuleringen.

3. GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

3.1. Garantie

De specialist is als enige verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de interventie. Als de gebruiker niet tevreden is met de interventie van de specialist, moet hij Ajusto hiervan schriftelijk op de hoogte brengen door uiterlijk 5 werkdagen na de datum van de interventie een e-mail te sturen naar contact@ajusto.be. De rol van Ajusto is beperkt tot die van tussenpersoon tussen de gebruiker en de specialist. Indien nodig zal Ajusto alles in het werk stellen om de specialist zijn werk te laten herzien of afwerken. Wanneer de specialist niet op dit verzoek reageert of als de gebruiker na een gesprek met de specialist ontevreden blijft, kan Ajusto opnieuw worden gecontacteerd om een oplossing tussen beide partijen te zoeken.

3.2. De gebruiker is ervan op de hoogte en aanvaardt dat:

 • De dienst gratis en ‘als zodanig’ ter beschikking wordt gesteld. Ajusto garandeert het resultaat of de gevolgen van het gebruik van het platform en van de interventie van de specialisten niet;

 • Ajusto in geen geval garandeert dat: (i) de dienst overeenstemt met de eisen van de gebruiker; (ii) de dienst zonder onderbreking binnen de gestelde termijn of zonder gebrek wordt uitgevoerd; (iii) de kwaliteit van de interventies en de via de dienst verkregen informatie aan de verwachtingen van de gebruiker beantwoordt;

 • Voor al het gedownloade of op andere wijze door het gebruik van de dienst verkregen materiaal, het risico bij de gebruiker ligt. Hij is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade die zijn elektronisch toestel lijdt en voor de gegevens die hij verliest als gevolg van het downloaden of het verkrijgen van voornoemd materiaal;

 • Geen enkel geschreven of mondelinge melding of informatie van Ajusto aan de gebruiker aanleiding geeft tot waarborgen die strijdig zijn met de onderhavige algemene voorwaarden;

 • De specialist een vergoeding van € 50 incl. btw kan eisen als de gebruiker de interventie annuleert en dat minder dan 4 uur voor het begin van het door de gebruiker gekozen tijdslot voor de interventie;

 • De specialist een vergoeding van € 50 incl. btw kan eisen als de gebruiker niet aanwezig is tijdens het opgegeven tijdslot voor de interventie;

 • Ajusto € 50 incl. btw aan administratiekosten in rekening kan brengen wanneer de factuur moet worden gewijzigd omdat de gebruiker niet alle nodige facturatiegegevens heeft doorgegeven bij het boeken van de interventie;

 • De specialist bij interventies voor meer dan € 500 een voorschot mag vragen die de gebruiker voor de aanvang van de interventie moet betalen. Het voorschot bedraagt maximaal 50 % van het totale, door de gebruiker goedgekeurde offertebedrag;

 • De specialist de gebruiker er steeds van op de hoogte zal brengen als hij een voorschot moet betalen. Dat doet de specialist op het moment dat hij de offerte opstelt. De specialist stelt in dat geval ook een specifieke factuur op via het platform;

 • De klant het voorschot via de betaaltoepassing Digiteal betaalt (zie de betalingsmodaliteiten in artikel 2.3 van de algemene voorwaarden).

3.3. De gebruiker ziet erop toe dat de door hem op het platform ingevulde informatie, waaronder de gebruikersaanvraag en referenties, geen inbreuk plegen op (intellectuele-eigendoms)rechten van derden.

De gebruiker vrijwaart Ajusto volledig van alle mogelijke klachten die derden naar aanleiding van de door de gebruiker op het platform geplaatste informatie indienen, met inbegrip van claims die voortvloeien uit een vermeende inbreuk op de (intellectuele-eigendoms)rechten van derden.

3.4. Ajusto verbindt zich ertoe om het platform actueel te houden en om al het mogelijke te doen om het te allen tijde in werking te houden.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Aansprakelijkheid van Ajusto

De diensten van Ajusto zijn beperkt tot het ter beschikking stellen van het platform aan de gebruikers.

Ten opzichte van de gebruikers is de taak van Ajusto louter beperkt tot de goede werking van het platform en het betalingsproces.

Niettegenstaande het voorgaande is Ajusto het centrale aanspreekpunt in geval van annulering van een interventie, ontevredenheid, klachten of vragen van zowel de gebruikers als de specialisten.

Ajusto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • de aanbevolen prijzen op het platform;

 • de offerte, die de specialist zelf rechtstreeks naar de gebruiker toestuurt.

4.2. Aansprakelijkheid van de gebruiker

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de toegang en de navigatie op het platform. Hij is bovendien als enige verantwoordelijk voor de keuze van een dienst en de mate waarin die dienst aan zijn behoeften beantwoordt, de beveiliging van zijn elektronische toestel en de registratie van zijn gegevens.

De gebruiker verbindt zich ertoe om de algemene voorwaarden na te leven door te handelen op een manier die verenigbaar is met het platform, de dienst die Ajusto aanbiedt en de van kracht zijnde wetgeving en regelgeving.

4.3. Aansprakelijkheidsbeperkingen in het kader van de dienst

Ajusto is niet aansprakelijk voor geschillen tussen de specialist en de gebruiker die voortvloeien uit klachten, of bestaande of toekomstige, vermoedelijke of niet-vermoedelijke, vastgestelde of niet-vastgestelde schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het gebruik van de dienst, met name bij de uitvoering van een interventie.

Ajusto is niet aansprakelijkheid voor de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van het in contact brengen van de specialisten en de gebruikers.

Ajusto kan geenszins aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker voor de eventuele tekortkomingen van de specialist die naar aanleiding van een gebruikersaanvraag gekozen werd om de interventie uit te voeren.

Elk gebruik door de gebruiker dat tegenstrijdig is met de algemene voorwaarden geeft Ajusto het recht om aan de betrokken gebruiker de toegang tot de dienst op te schorten of te weigeren en zijn gebruikersaanvraag desgevallend te annuleren overeenkomstig artikel 9, onverminderd de schadevergoeding waarop Ajusto aanspraak maakt.

5. EVALUATIE DOOR DE GEBRUIKER

5.1. Elke gebruiker heeft het recht de specialist die bepaalde werkzaamheden heeft uitgevoerd te beoordelen.

5.2. De gebruiker ziet erop toe dat de informatie in zijn evaluatie te goeder trouw en waarheidsgetrouw is. Hij vrijwaart Ajusto van elke aansprakelijkheid ten aanzien van derden met betrekking tot deze evaluatie.

5.3. Ajusto is te allen tijde gerechtigd een evaluatie te verwijderen wanneer bijvoorbeeld blijkt dat een evaluatie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is.

5.4. Evaluaties moeten steeds aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • een evaluatie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

 • een evaluatie mag geen persoonsgegevens van een specialist bevatten;

 • een evaluatie mag geen links en/of scripts bevatten;

 • enkel gebruikers mogen een evaluatie plaatsen; deze evaluatie heeft bovendien enkel betrekking op de specialist die de interventie heeft uitgevoerd.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de inhoud van het platform en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de door Ajusto geplaatste teksten, foto’s, video’s, databanken, software en programma’s, geluiden, muziek, lay-out, grafische vormen, logo’s, ontwerpen of alle andere informatie en/of toepassing (hierna de ‘inhoud’ genaamd) beschermd worden door auteursrechten, merkrechten, octrooien en alle andere intellectuele-eigendomsrechten die volgens het van kracht zijnde recht op de inhoud van toepassing zijn.

Ajusto verklaart eigenaar te zijn van de intellectuele-eigendomsrechten of op correcte wijze toestemming te hebben gekregen van de eigenaar om de inhoud op het platform te gebruiken en te reproduceren. De gebruiker mag de inhoud, geheel of gedeeltelijk, niet reproduceren of delen zonder uitdrukkelijke toestemming van Ajusto.

In geval van oneigenlijk gebruik of misbruik van de inhoud behoudt Ajusto zich het recht voor om zijn intellectuele-eigendomsrechten af te dwingen.

7. PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

7.1. Wanneer de gebruiker een gebruikersaanvraag indient, moet hij persoonsgegevens delen. De gebruiker verbindt zich ertoe om enkel juiste informatie te geven, zowel bij zijn gebruikersaanvraag als bij de rest van de dienst.

Ajusto B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de dienst. Binnen dit kader garandeert Ajusto in overeenstemming te zijn met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die de gebruiker bij zijn gebruikersaanvraag deelt, worden door Ajusto verwerkt om de gebruiker een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden en om hem in contact te brengen met de geselecteerde specialist. Ajusto verbindt zich er in het bijzonder toe om de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan andere derden door te geven dan aan de specialisten die aan een gebruikersaanvraag beantwoorden.

De gebruiker heeft het recht om zijn gegevens in te kijken, te laten corrigeren en te laten verwijderen. Elke gebruiker kan eisen dat de informatie die hem aangaat wordt verbeterd, aangevuld, verduidelijkt, geüpdatet of gewist.

De gebruiker weet dat hij zijn rechten kan uitoefenen en op zijn verzoek informatie over de verwerking van zijn gegevens kan opvragen door online een verzoek in te dienen via het tabblad ‘contact’.

Zodra de gebruiker een gebruikersaanvraag heeft ingediend, worden de gegevens van de gebruiker voor bewijsdoeleinden vertrouwelijk bewaard en gearchiveerd door Ajusto of een door Ajusto gemandateerde subverwerker. Dit gebeurt voor een maximumtermijn van 3 jaar.

7.2. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, erkent de gebruiker het recht van Ajusto of een door hem gemandateerde derde om cookies of een gelijkaardige techniek te gebruiken om zijn navigatie op het platform te analyseren en zijn gebruikservaring te verbeteren.

De gebruiker kan zich verzetten tegen de registratie van cookies op de harde schijf van zijn elektronische toestel door te klikken op ‘weigeren’ wanneer een pop-upvenster hiervoor toestemming vraagt.

7.3. Ajusto houdt alle gegevens over de gebruikerssessies van de gebruiker op het platform bij volgens de wettelijk bepaalde termijnen.

8. WEBSITES VAN DERDEN

8.1. Elke klik op een hyperlink kan ervoor zorgen dat de gebruiker het platform verlaat. Ajusto controleert de websites van derden niet en keurt ze ook niet goed. Bijgevolg kan Ajusto niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de toepassingen op websites van derden die toegankelijk zijn vanaf het platform. Bovendien kunnen er andere algemene voorwaarden en een ander privacybeleid van toepassing zijn op de website van de derde. Daarom beveelt Ajusto gebruikers aan om zich grondig te informeren over de voorwaarden van websites van derden.

8.2. Ajusto is niet aansprakelijk voor meldingen, commerciële relaties, promoties of advertenties van derden die op het platform worden weergegeven. Ajusto is ook niet verantwoordelijk voor de levering, uitvoering en vergoeding van producten en diensten die deze derden aanbieden en de voorwaarden, waarborgen en uitspraken die hierop van toepassing zijn. Enkel de aanbieder kan hier aansprakelijk voor worden gesteld. De gebruiker erkent en aanvaardt dan ook dat Ajusto in geen enkel geval verantwoordelijk kan gehouden worden voor verlies of schade van welke aard dan ook, opgelopen tijdens of na onderhandelingen met deze derden, of voortvloeiend uit de aanwezigheid van dergelijke aanbieders op het platform.

9. OPSCHORTING EN ANNULERING

Wanneer een gebruiker een van de bepalingen van de algemene voorwaarden niet naleeft, kan Ajusto – naar eigen inzicht – (i) de gebruiker inlichten van deze tekortkoming en hem vragen deze zo spoedig mogelijk te herstellen, en/of (ii) de door de gebruiker ingediende gebruikersaanvraag opschorten of annuleren, zonder dat de gebruiker recht heeft op een schadevergoeding of opzegtermijn en onverminderd de rechtsmiddelen die Ajusto kan aanwenden.

10. ALGEMENE BEPALINGEN

10.1. Gedeeltelijke ongeldigheid

Als een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk als onwettig, nietig of niet-tegenwerpelijk beschouwd word(t)(en) door toepassing van een wet, reglement of ten gevolge van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zal/zullen deze bepaling(en) in kwestie gewijzigd worden met eerbiediging van de wet, in een zin die zo veel als mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de partijen weergeeft. De andere bepalingen behouden al hun rechtskracht en draagwijdte.

10.2. Volledigheid, wijzigingen

De algemene voorwaarden geven alle afspraken tussen de gebruikers en Ajusto weer en primeren op alle andere eerdere of huidige mondelinge of geschreven overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde voorwerp.

Ajusto behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

10.3. Berichtgeving

De gebruiker ontvangt alle meldingen per mail of sms op het bij de gebruikersaanvraag opgegeven e-mailadres/telefoonnummer. De gebruiker wordt geacht alle e-mails of sms’en die naar dit adres/telefoonnummer zijn verstuurd, te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

10.4. Overdracht

Ajusto kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving overdragen aan een derde.

10.5. Overmacht

Geen van de partijen kan aansprakelijk gehouden worden voor de niet-uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden bij overmacht.

10.6. Afstand

Het feit dat Ajusto zich niet beroept op een of andere bepaling van de algemene voorwaarden kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van de bepaling in kwestie. Elke vorm van afstand heeft slechts uitwerking in geval van wijziging van de algemene voorwaarden door Ajusto.

10.7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe om hun uiterste best te doen om een oplossing in der minne te vinden. Als een oplossing in der minne niet mogelijk is, vallen alle geschillen of klachten onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Brussel of van de woonplaats van de gebruiker.